ඔබ දැනගත යුතු මූලික කරුණු:
• මෙය අන්තර්ජාලය හරහා පහසුවෙන් මුදල් උපයාගත හැකි හොඳම මාර්ගයක් වන නමුත් මෙහි ඇති වැදගත් කරුණු නිවැරදිව ඉගෙනගෙන හොඳින් මතක තබාගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
• පුහුණුව සඳහා ඔබට ලබාදෙන ගිණුමට නොමිලේ අවශ්‍ය තරමක් මුදල් ලබාගෙන එම මුදල් වලින් මසකට 30‍% ක පමණ ලාභයක් ලබාගැනීම සඳහා සති කිහිපයක් පුහුණු විය යුතුය.
• $200 (රු.26,000) කින් ලබාගත හැකි ලාභය $60 (රු.8,000) ක් පමණක් වන නමුත් $1000 (රු.130,000) කින් ලබාගතහැකි ලාභය $300 (රු.40,000) ක් පමණ වන බැවින් ඉක්මන් නොවී අනාගතය සැලසුම් කළ යුතුය.
• විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයන්ගෙන් උපදෙස් ලබාගැනීමකින් තොරව ආයෝජනය නොකළ යුතුය.