ඔබගේ පණිවිඩය සමග ඊ-මේල් (Email) ලිපිනයද අනිවාර්යෙන්ම ඇතුලත් කර අපගේ දුරකථන අංක වලට SMS පමණක් යොමු කරන්න. ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් (Forex Signals) ලබාගැනීම සඳහා ගෙවීමේදී ඔබව හඳුනාගැනීම සඳහා හැකිනම් ඔබගේ දුරකථන අංකයද ඇතුලත් කර රු.1500 ක් (හෝ $10 ක්) ගෙවා ඉන්පසුව ඔබ එය ගෙවූ බැංකුවේ නම හෝ අදාල ආයතනයේ නම සඳහන් කර ඔබගේ Email ලිපිනයද සමග SMS එකක් අපවෙත එවන්න. කැමති දිනයකදී මෙය සක්‍රීය කරගත හැකි නමුත් SMS එවීම සඳහා අමතර ගාස්තුවක් (උදා: රු.5+බදු/දවසකට Dialog/Hutch/Airtel සිම් එකේ ඇති මුදලින්) අයවෙන බැවින් කැමතිනම් මුලින්ම අමතර ගාස්තුවක් නොගෙවා Emails මගින් ලබාගත හැක. SMS ලබාගන්නා අයට Emails ද ලබාගැනීමට අවශ්‍යනම් මසකට රු.150 ක (හෝ $1 ක) අමතර ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය.
ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් භාවිතා කරන ආකාරය නොමිලේ කියාදෙන අතර මාස 3 ක් ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් ලබාගන්නා අයට මූලික ෆොරෙක්ස් අධ්‍යාපනික වීඩියෝ පාඨමාලාව (Basic Forex Course) නොමිලේ ලබාගත හැක. දිගටම ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් ලබාගන්නා අයට විශේෂ ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් (Special Forex Trading Course) පාඨමාලාව දක්වා අන්තර්ජාලය හරහා නොමිලේ ඉගෙනගත හැකි නමුත් අපගේ ලිපිනයට පැමිණ ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යනම් අමතර ගාස්තුවක් ලෙස අදාළ පාඨමාලාවේ ගාස්තුවම ගෙවිය යුතුය. ඔබගේ ගිණුම අපගේ අවදානය යටතේ පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍යනම් ගිණුම සෑදීමට පෙර අපගේ උපදෙස් ලබාගැනීම සුදුසුය. පුහුණු වීම සඳහා සත්‍ය මුදල් අවශ්‍ය නොවේ. රු.2500 ක් (හෝ $16 ක්) ගෙවා Forex Scalping Alert Indicators ලබාගන්නා අයට පමණක් pips 600ක Forex Signals සහ ඉන්පසුව රු.2000ක් (හෝ $13 ක්) ගෙවීමෙන් තවත් pips 1200ක Standard Forex Signals හෝ pips 900 ක් සඳහා ගෙවන අයට pips 1800 ක් ද pips 1200 ක් සඳහා ගෙවන අයට pips 2400ක් ද හිමිවේ. සාර්ථක නැත්නම් දින 60 ක් ඇතුලතදී මුදල් ආපහු ගන්නත් පුළුවන්.