ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් ලබාගන්නා අයට අන්තර්ජාලය හරහා නොමිලේ ඉගෙනගත හැක. පැමිණ ඉගෙන ගැනීමට පෙර එක් දිනක් අන්තර්ජාලය හරහා ඉගෙන ගත යුතුය. ඉන්පසුව අමතර මුදලක් නොගෙවා පැමිණ ඉගෙන ගැනීම සඳහා දිනයක් වෙන්කරගත හැක. නමුත් අන්තර්ජාලය හරහා ඔබගේ පරිගණකයේ තිරය බලාගත හැකි AnyDesk හෝ TeamViewer වැනි මෘදුකාන්ගයක් බාවිතා කර ඉගැන්වීම වඩා ප්‍රායෝගික වන බැවින් බොහෝ අයට අන්තර්ජාලය හරහා පමණක් ඉගැන්වීම සිදුවේ.
පැය 6 ක් හෝ 12 ක් පමණ ඉගෙන ගත හැක.