සෙනසුරාදා පෙ.ව. 10 සිට ප.ව. 2 හෝ 4 දක්වා
දිනයක් හෝ දින කිහිපයක් පැමිණ
පැය 12 ක් හෝ 24 ක් පමණ ඉගෙන ගත හැක.
ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් ලබාගන්නා අයට අන්තර්ජාලය හරහා නොමිලේ ඉගෙනගත හැකි නමුත් පැමිණ ඉගෙන ගැනීම සඳහා රු.500 ක් මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති බැංකු ගිණුමකට මුලින්ම තැම්පත් කර දිනයක් වෙන්කරගත යුතුය.