විශේෂ පාඨමාලාවට සහභාගී වීමට පෙර කැමතිනම් ඔබට ෆොරෙක්ස් ගිණුමක් සාදා එයට මාගේ ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් ලබාගැනීමෙන් හෝ ආයෝජක ගිණුමක් සාදා එමගින් ලාභයක් ලබන අතර වැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමද සිදුකල හැක.
(You can make your account to receive our Forex Signals, or you can become a follower to make profits before you continue learning.)
ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් ලබාගැනීම (Receiving Forex Signals)
ආයෝජක ෆොරෙක්ස් ගිණුමක් සෑදීම
(Making an investor Forex account): http://follow.gs4x.com