ඔබගේ පණිවිඩය සමග ඊ-මේල් (Email) ලිපිනයද අනිවාර්යෙන්ම ඇතුලත් කර අපගේ දුරකථන අංක වලට SMS පමණක් යොමු කරන්න. ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් (Forex Signals) ලබාගැනීම සඳහා ගෙවීම සිදුකර ඉන්පසුව ඔබ එය ගෙවූ බැංකුවේ නම හෝ අදාල ආයතනයේ නම සඳහන් කර ඔබගේ Email ලිපිනයද සමග SMS එකක් අපවෙත එවන්න. කැමති දිනයකදී මෙය සක්‍රීය කරගත හැකි නමුත් SMS එවීම සඳහා අමතර ගාස්තුවක් (උදා: රු.5+බදු/දවසකට Dialog/Hutch/Airtel/Etisalat සිම් එකේ ඇති මුදලින්) අයවෙන බැවින් කැමතිනම් මුලින්ම අමතර ගාස්තුවක් නොගෙවා Emails/Telegram App මගින් ලබාගත හැක. SMS සහ Telegram App හරහා අමතර මුදලක් නොගෙවා දෙදෙනෙකුට වුවද මෙය එකවර භාවිතා කල හැක.
ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් භාවිතා කරන ආකාරය නොමිලේ කියාදෙන අතර මාස 3 ක් ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් ලබාගන්නා අයට මූලික ෆොරෙක්ස් අධ්‍යාපනික වීඩියෝ පාඨමාලාව (Basic Forex Course) නොමිලේ ලබාගත හැක. දිගටම ෆොරෙක්ස් සිග්නල්ස් ලබාගන්නා අයට විශේෂ ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් (Special Forex Trading Course) පාඨමාලාව දක්වා අන්තර්ජාලය හරහා නොමිලේ ඉගෙනගත හැකි නමුත් අපගේ ලිපිනයට පැමිණ ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යනම් අමතර ගාස්තුවක් ලෙස අදාළ පාඨමාලාවේ ගාස්තුවම ගෙවිය යුතුය. ඔබගේ ගිණුම අපගේ අවදානය යටතේ පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍යනම් ගිණුම සෑදීමට පෙර අපගේ උපදෙස් ලබාගැනීම සුදුසුය. පුහුණු වීම සඳහා සත්‍ය මුදල් අවශ්‍ය නොවේ.